Nudimo:


• IDEJNA RJEŠENJA

• GLAVNI PROJEKTI (za nove građevine, rekonstrukcije, dogradnje, zamjenske građevine, prenamjene...)

• IZVEDBENI PROJEKTI
• ARHITEKTONSKE SNIMKE IZVEDENOG STANJA
• PROJEKTI UKLANJANJA GRAĐEVINA

• PROJEKTI INTERIJERA (od idejnih rješenja dispozicije prostora, preko projekata rekonstrukcije, pa sve do odabira obloga, boja, materijala, te dizajna i odabira namještaja...)

• DIZAJN NAMJEŠTAJA (idejna rješenja s nacrtima za vašeg majstora, ili našu izvedbu. Kombinacija različitih materijala: puno drvo, metal, pločasti materijali – iveral, MDF, kompakt ploče)

• GRAFIČKI DIZAJN (iako nam ovo nije osnovna djelatnost, imamo iskustva s dizajniranjem logotipa, naziva prodajnih prostora, restorana, pa čak i jelovnika kako bi se vizualni identitet potpuno ujednačio)

ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.
Ali, arhitektonsko projektiranje je prvenstveno planiranje investicije. Što detaljnije se razrade svi dijelovi projekta, te se na osnovu njih napravi detaljan troškovnik, to investitor ima bolju šansu investiciju učiniti jeftinijom. To bi značilo da što više potrošite na projekt, to ćete više uštedjeti prilikom izrade istog. Dobri projekti i troškovnici zapravo štede novac, upravo suprotno uvriježenom mišljenju kako su projekti 'dodatan i nepotreban trošak' ili 'nužno zlo' za investitora.IDEJNO RJEŠENJE

idejno rješenje

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. Ono je grafička provjera koncepta ili projektnog programa, te investitoru najbolje prikazuje što je sve u određenom prostoru moguće, uzimajući u obzir zakonsku regulativu, prostorna ograničenja, a sve u skladu sa željama i potrebama investitora. Idejni projekt služi i za prikupljanje prethodnih suglasnosti.GLAVNI PROJEKT

glavni projekt

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata (arhitektonske i ostalih struka koje su potrebne) kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.


Glavni projekt potreban je:
 • Za ishodovanje građevne dozvole
 • Za radove koji ne trebaju građevnu dozvolu (jednostavne građevine i radovi), ali trebaju glavni projekt

  Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:
  1. arhitektonski projekt
  2. građevinski projekt
  3. elektrotehnički projekt
  4. strojarski projekt

  Izradi glavnog projekta, ako je potrebno, prethodi izrada: krajobraznog elaborata, geomehaničkog elaborata, prometnog elaborata, elaborata tehničko-tehnološkog rješenja, elaborata zaštite od požara, elaborata zaštite na radu, elaborata zaštite od buke, konzervatorskog elaborata ili drugog potrebnog elaborata.

  Sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici je i geodetski projekt.  IZVEDBENI PROJEKT

  Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt moguće je izraditi i za adaptaciju ili projekt interijera za koji se ne ishodi dozvola, ali je potreban zbog mnoštva radova u prostoru koji međusobno moraju biti usklađeni.  PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE

  Projekt uklanjanja građevine je projekt kojim se tehnički razrađuju rješenja, odnosno postupak i način uklanjanja građevine i stvari koje se nalaze u građevini, prethodno rješavanje pitanja odvajanja priključaka građevine na energetsku i/ili drugu infrastrukturu, sigurnosne mjere, mjere gospodarenja otpadom, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada iz građevine i otpada nastalog uklanjanjem građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom te odvoz i zbrinjavanje građevinskog materijala nastalog uklanjanjem građevine.  ARHITEKTONSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA

  Snimka izvedenog stanja potrebna je za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju, poznate legalizacije.
  Ova snimka također je dio projekta rekonstrukcije, adaptacije, ili bilo kakvog projekta koji se radi na već postojećoj zgradi kao postojeće stanje.  PROJEKT INTERIJERA

  projekt interijera

  Projektiranje interijera uključuje rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg unutarnjeg prostora današnjim potrebama i željama investitora. To ujedno znači i potpuno optimiziranje prostora uz građevinske i dizajnerske intervencije kako bi se od prostora dobio maksimum u funkcionalnom i vizualnom smislu.

  Ovisno o radovima koji se u interijeru izvode, za njih je potrebno prvo ishoditi dozvolu (naročito ako se radi o prenamjeni prostora). U većini slučajeva to ipak nije potrebno, ali je potrebni izraditi glavni projekt, a iza toga i detaljan izvedbeni projekt i troškovnik.

  Ovdje opet vrijedi isto pravilo da što je detaljniji i precizniji projekt s troškovnikom, to se više može uštedjeti na izvedbi projekta, jer je moguće na isti troškovnik dobiti više ponuda izvođača, za razliku od radova koji se izvode BEZ projekta i troškovnika kada izvođač sam sebi napravi troškovnik i 'ogradi' se sa dodatnih 20% radova. Na taj način investitor prolazi najskuplje, dolazi do više nepredviđenih situacija, koje se opet moraju rješavati u hodu i često na skuplji način. Ulaganjem u projekt štedi se na izvedbi.  PROJEKTI INTERIJERA / DIZAJN NAMJEŠTAJA

  Vrlo je važno da građevinski radovi u interijeru budu unaprijed isprojektirani na način da kasnije odgovaraju namještaju i svim ugradbenim tijelima. Želite li dobar i funkcionalan interijer, često nije dovoljno dobro prvo završiti građevinske radove u prostoru po nekim uobičajenim principima, a nakon toga razmišljati o namještaju!

  Taj proces mora krenuti suprotnim smjerom. A često ima toliko detalja na koje treba misliti, da se bez dobrog projekta ne može stići daleko.Pa se dešava da, kad nakon građevinara na red dođu stolari, prostor nije adekvatno pripremljen, smeta neka lampa u stropu da bi se otvorila vrata od ormara, ili za neki komad namještaja fale 2 cm, koja su se možda mogla dobiti da se pravovremeno planiralo itd.
  Mi, kao arhitekti, ali i dizajneri, sagledavamo proces od početka do kraja, spajamo različite struke kako bi krajnji produkt bio i vizualno i funkcionalno vrhunski.

  PRIMJER RJEŠENJA:
  namještaj

  Namještaj projektiran za odvajanje kupaonskog trakta (kupaone, wc-a), te njihov predprostor iskorišten za pozicioniranje bojlera,mašine za rublje i razvodni ormar instalacije grijanja).

  Vrata kupaone pomaknuta desno (izrađen novi drveni dovratnik i nova klizna vrata) kako bi s lijeve strane bilo moguće dobiti dovoljnu dubinu za mašinu i bojler. Prostor je zatvoren vratima od kompakt ploče, koja je bušena rupama za protok zraka (naročito važan za plinski bojler). • Nudimo:

  • IZRADU ETAŽNIH ELABORATA


  ETAŽIRANJE

  Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.

  Za upis posebnih dijelova zgrade (etažnih jedinica, npr. stanova) u zemljišne knjige potrebno je izraditi etažni elaborat (plan posebnih dijelova zgrade), te ga ovjeriti u uredu za graditeljstvo i ishoditi Potvrdu na isti. Na osnovu Potvrde i međuvlasničkog ugovora se etažiranje provodi u Zemljišnim knjigama.

  Zgrada i sve ostalo što je sagrađeno na građevnoj čestici (parceli) mora biti u potpunosti ozakonjeno (legalno), te imati uporabnu dozvolu ili drugi važeći akt (ukoliko ste završenu zgradu ozakonili postupkom legalizacije po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Rješenje o izvedenom stanju je ujedno i UPORABNA DOZVOLA).

  Nakon provedenog etažiranja i uspostavljanja vlasništva, moguć je upis u zemljišne knjige (Izvod iz zemljišne knjige, odnosno gruntovnice, JEDINI je dokaz vlasništva nad nekretninom).

  Postupak etažiranja se može provesti na obiteljskim kućama s dvije i više etažnih jedinica, stambenim zgradama, poslovnim prostorima, garažama, parkirnim mjestima te pripadajućim dijelovima tih posebnih cijelina (balkon, terasa, vrt, podrumske ili tavanske prostorije).

  Nakon provedbe postupka etažiranja omogućena je sloboda raspolaganja imovinom, točnije, bit ćete u mogućnosti provoditi kupnju i prodaju nekretnina kao i njihovu diobu, dobivanje hipotekarnog kredita. Također ćete moći utvrditi troškove upravljanja i održavanja objekta.
  Provedba etažiranja je obavezna prema važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.  Nudimo:

 • Energetski pregled zgrada sa jednostavnim i složenim sustavima (Modul 1 i 2)
 • Izradu energetskih certifikata za zgrada sa jednostavnim i složenim sustavima (Modul 1 i 2)
 • Pomoć i savjetovanje oko prijave na natječaj za energetsku obnovu

  energetsko certificiranje


 • CERTIFICIRANJE

  Potrebno je izraditi energetski certifikat za:
  Nove zgrade
  prije uporabe odnosno puštanja u pogon, moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Izdaje se temeljem podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

  Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine. Energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine, proračun energetskih potreba zgrade, proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

  Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se prodaju moraju imati energetski certifikat jednako kao I samostalne zgrade. A one koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

  Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

  Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine 43/14, 36/15) donijela je Vlada Republike Hrvatske 27. ožujka 2014. godine.
  Pod pojmom 'obiteljska kuća' smatra se zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.  KAKO DO BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKE KUĆE

  Ako je kuća postojeća, legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m² bruto podne površine i korisnik u njoj ima prebivalište, upućuje se zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koja se nalazi na Internetskim stranicama Fonda*.

  Trošak cerifikatora u potpunosti snosi Fond. Naknada certifikatoru ovisi o građevinskoj bruto površini obiteljske kuće, pa za kuće:
  • do 200 m² iznosi 2.000 kn,
  • 200-400 m² iznosi 2.500 kn
  • 400-600 m² iznosi 3.000 kn
  Na taj se iznos može dodati i PDV, ovisno o tome je li certifikator u sustavu PDV-a.

  Odabrani certifikator prema Javnom pozivu Fonda mora:
  1. Izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivosti kuće za sufinanciranje te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete (površina, broj stambenih jedinica i namjena kuće te prebivalište, vlasništvo i legalnost kuće).
  Ako kuća ne zadovoljava propisane uvjete, prvi pregled se ni ne izrađuje se niti certifikator ostvaruje pravo na naknadu Fonda.
  Ako kuća zadovoljava uvjete, certifikator izrađuje prvi energetski pregled te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijave, pri čemu i provjerava usklađenost ponude izvođača radova s preporukama iz energetskog pregleda.
  2. U slučaju kada kuća već ima certifikat i izvješće o energetskom pregledu, certifikator je dužan provjeriti sukladnost izvješća s postojećim stanjem kuće, te, ako je sukladno, nije dužan izraditi izvješće o prvom energetskom pregledu.
  3. Odustane li građanin od projekta, nakon provedenog prvog energetskog pregleda i podnošenja prijave, dužan je certifikatoru platiti 50% propisane naknade.
  4. Nakon završene energetske obnove obiteljske kuće, odabrani certifikator izrađuje završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju zahtjeva za isplatu sredstava Fonda.
  Na zahtjev Fonda, dužan je dostaviti izvješća o energetskim pregledima i certifikate, a u skladu s propisima svaki izrađeni završni pregled i certifikat dostavlja i u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.